นายก อบต.สาคูยึดหลักการพัฒนา 6 ด้าน สู่การพัฒนาพื้นที่ตำบลสาคูอย่างเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายตฤณ ปัญญาไวย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู พร้อมคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ต่อที่ประชุมสภาฯ โดย นายตฤณ ปัญญาไวย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู แถลงยึดหลักการบริหารงานเพื่อการพัฒนาตำบลสาคู ไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งของพี่น้องประชาชน พร้อมการจัดสร้างระบบน้ำประปา คูน้ำระบายและขยายเขตไฟฟ้า พร้อมสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานอย่างพอเพียง ควบคู่กับการพัฒนาบริเวณชายหาดในพื้นที่ตำบลสาคูให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จัดหาแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่ พร้อมดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสูงสุด

2.ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยเน้นการส่งเสริมผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ การอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เสริมสร้างวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง พร้อมบริหารด้านการตลาดร่วมกับภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคระบาดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างทั่วถึง

3.ด้านการพัฒนาสังคมที่มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีศักยภาพ ส่งเสริมการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน จัดสรรการบริการด้านอินเทอร์เน็ตระดับตำบล เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชน สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกิดการเรียนรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์แห่งโลกข้อมูลข่าวสาร พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ พัฒนาด้านกีฬา ด้านสุขภาพ ให้ประชาชนมีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง4.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารท้องถิ่นโดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างระบบการบริหาร เน้นหลัก สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตรงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่างๆแก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

5.ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป

6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีที่พักผ่อนและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม พร้อมรณรงค์ปลุกจิตสำนึก เด็ก เยาวชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกกำจัดขยะ และดูแลรักษาความสะอาด  ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน เพื่อเพิ่มการปลูกป่า มากขึ้น และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยต่างๆทั้งนี้ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จะดำเนินไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืน

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!