ภูเก็ต จัดโครงการ “คนตงห่อ ยกชั้นแบ่งปันทุกข์-สุข” (Together We Share)

จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “คนตงห่อ ยกชั้นแบ่งปันทุกข์-สุข” (Together We Share) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและจังหวัด เน้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ SMEs ของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดสากล

ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ได้จัด“คนตงห่อ ยกชั้นแบ่งปันทุกข์-สุข” (Together We Share) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและจังหวัด เน้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ SMEs ของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดสากล รวมทั้งเป็นการสร้างความสมดุลของการอยู่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจทุกรูปแบบ เสริมสร้างสมรรถนะในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึง เข้าใจ ประชาชนทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมสังคมเกื้อกูล ด้วยการยกชั้น (ปิ่นโต) ร่วมวงทานอาหาร เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวเดียวกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด หาแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติ เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคงของประชาชนในพื้นที่สำหรับ “คนตงห่อ ยกชั้นแบ่งปันทุกข์-สุข” ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 9 โดยภาคเอกชน คือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพ นำโดย นางสาววิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขต 8 ภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม โดยต่างนำปิ่นโตมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ภายใต้มาตรการควบคุม ป้องกันโรคการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และล้างมือก่อนเข้างานทั้งนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ถือเป็นภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่ม SMEs ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามันนำสินค้ามาวางจำหน่ายภายในตลาดน้ำ ของห้างเซ็นทรัลภูเก็ต เพื่อขยายพื้นที่การตลาดและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้าถึงและเลือกซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นช่องทางการส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดสากล พร้อมขยายเศรษฐกิจในพื้นที่เสริมทัพภาคการท่องเที่ยว สู่ความเป้นอยู่ที่มั่นคงของประชาชนต่อไป