ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2565 เตรียมยกระดับงานเด่นไมซ์ ซิตี้ (Flaghship Event) งานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต  ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจำหน่ายอาหารคลีนและ อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต เพิ่มขึ้น

ที่ ห้องประชุม เมโทรโพลแกรนด์บอลรูม โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2565 โดยในการประชุมได้มีการนำเสนอแผนงานปี 2565 ของสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ (ทีเส็บ) อาทิ การให้การสนับสนุนการจัดงานประเภท MICE ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนการจัดงาน MEGA events และเทศกาลนานาชาติการสนับสนุนโครงการ MICE innovation Catalog /การรายงานผลโครงการพัฒนาสินค้าและบริการอุตสาหกรรม เรือสำราญ และอาหารพื้นถิ่นฐานงานไมซ์ในภูมิภาคใต้

โอกาสนี้ผู้เข้าร่วม ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินโครงการยกระดับงานเด่นไมซ์ ซิตี้(Flaghship Event) งานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต  ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนด้านอาหารในเทศกาลถือศีลกินผักให้มีการจำหน่ายอาหารคลีนและ อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เพิ่มมากยิ่งขึ้น อันจะเกิดผลดี ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ของจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการหารือในการสนับสนุนให้มีการประมูลสิทธิ์การจัดการประชุมนานาชาติ  Educatoin Cities  Congress 2024 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ได้อีกทางหนึ่ง โดยการประชุม International Congress of Educating Cities กำหนดจัดเป็นประจำทุก 2 ปี เป็นการรวมตัวของเมืองที่เป็นสมาชิกเพื่อพูดคุย หารือ แลกเปลี่ยน แนวปฏิบัติ/การดำเนินการที่ดี best practice ของเมืองต่างๆ ทั่วโลก เกี่ยวกับ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือประชากรในเมืองด้านการศึกษา / การบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม / บทบาทการอยู่ร่วมกันในสังคม / การมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ของประชากร / การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเมือง / การรองรับสังคมสูงวัยและพัฒนาเยาวชน / สิ่งแวดล้อม / การพัฒนาพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ / การนับรวมทุกกลุ่มคน / การกีฬาและสันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 800 – 1,000 คน

สำหรับ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Educating Cities มีชื่อย่อว่า IAEC เป็น สมาคมนานาชาติที่ไม่แสวงหากำไร สมาชิก 500 คน จาก 36 ประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าเมือง นายกเทศมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ภูเก็ต เป็นเมืองเดียวในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นสมาชิก โดยเทศบาลนครภูเก็ต