ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ตเผยมีการสอบสวนและชี้มูลการประพฤติมิชอบในพื้นที่   

นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการ สนง.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผย การในการจัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ตว่าทาง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้มีการภารกิจต่างๆประกอบด้วย ด้านตรวจสอบทรัพย์สินโดยปี พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำภาค 8 ได้ดำเนินการประกาศเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 102 และมาตรา 103 ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 950 ราย โดยแบ่งเป็น กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 205 ราย และกรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 745 ราย ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ตามมาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th

ทั้งนี้ ในการเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว ไม่เป็นการตัดอำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยของความถูกต้องหรือความมีอยู่จริงขึ้นในภายหลัง จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจดูประกาศเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินได้ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น

นายสุขสันต์  ประสาระเอ ผู้อำนวยการ สนง.ป.ป.ช. กล่าวต่อไปว่าภารกิจที่ 2 ด้านการปราบปรามการทุจริตมีเรื่องไต่สวนที่รับไว้ก่อนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2561 มีผลบังคับใช้ สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีสำนวนการไต่สวนเบื้องต้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ปรากฏในข่าวกรณีทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างตลาดสด เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี และร่ำรวยผิดปกติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณา สำนวนการไต่สวนเบื้องต้น คดีที่อดีตนายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรีกับเจ้าหน้าที่รัฐ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กรณีถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี และร่ำรวยผิดปกติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีคำวินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ประกอบมาตรา 192 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำวินิจฉัยว่า มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ประกอบมาตรา 192แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับวินัยส่งตามมาตรา ๖๔สำหรับคดีร่ำรวยผิดปกติ มีมติว่า ข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไปคดีนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 กำลังดำเนินการ ตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดส่าวภารกิจที่ 3 ด้านการป้องกันการทุจริตการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับเป็นปีที่ 10 ของการดำเนินการที่ผ่านมา และเป็นปีที่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมิน กล่าวได้ว่าเป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน