จังหวัดภูเก็ตประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุน

จังหวัดภูเก็ตประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากปีงบประมาณ 2565

ที่ ห้องประชุมมุขหลังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2565 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า สำนักงานบริหารกองทุนได้รับประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจะสนับสนุนงบประมาณให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานบริหารกองทุน จะเปิดรับข้อเสนอโครงการดังกล่าวในระยะเวลา 8 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2565 โดยการประชุมวันนี้เพื่อชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและเทคโนโลยีที่สนับสนุนเพื่อให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นมาตรการเดียวกัน

นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังเป็นการชี้แจงในเรื่องของกรอบวงเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากปีงบประมาณ 2565 และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การยื่นข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากปีงบประมาณ 2565 ตลอดจนถึงเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการร กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากปีงบประมาณ 2565 และแบบเทคโนโลยีพลังงานที่ให้การสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากปีงบประมาณ 2565

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถขอรับแนวทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต