ภูเก็ตรุกสร้างความสำเร็จโครงการจ้างงานเร่งด่วนตามแนวทางส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ

ภูเก็ตรุกสร้างความสำเร็จโครงการจ้างงานเร่งด่วนตามแนวทางส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้เกิดความสวยงามรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

ที่ ห้องประชุมมุขหน้าชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดภูเก็ตและความคืบหน้าความสำเร็จโครงการจ้างงานตามแนวทางส่งเสริมและพัฒนาเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2564 ของจังหวัดภูเก็ตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัด/ นักวิชาการ/สถิติจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต/ ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตทำให้ประชาชนในพื้นที่ตกงานขาดรายได้ เกิดภาวะจนเฉียบพลัน จังหวัดภูเก็ต จึงได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขียนโครงการเสนอของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อนำมาดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วน ในพื้นที่โดยเบื้องต้นกำหนดตำแหน่งงานว่าง 10,000 อัตราเพื่อให้เกิดการจ้างงานแก่ประชาชนที่ตกงานจากผลกระทบโควิด-19

โดยโครงการดังกล่าววางเป้าหมายหลักให้คนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ผ่านการจ้างงานตามเกณฑ์ค่าจ้างขั้นต่ำ 336 บาทต่อวัน จ้าง 20 วันต่อเดือน ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้เพิ่มมากขึ้น และวางเป้าหมายรอง ภูเก็ตเมืองสะอาดสวยงาม ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

ดังนั้นการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ นอกจากจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากทำให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้สามารถต่อสู้ในสถานการณ์ covid-19 ได้แล้วยังส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามเพื่อรองรับเตรียมความพร้อมการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับชาติได้อีกด้วย