กลุ่มเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาของชุมชน

กลุ่มเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาของชุมชนสมาชิกขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขอให้ตั้งตัวแทนเครือข่ายร่วมเป็นกรรมการด้วย

ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) กลุ่มเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต นำโดย นายสมจินต์ ชูช่วย พร้อมสมาชิกฯ จำนวนประมาณ 60 คน ได้รวมกันเพื่อยื่นหนังสือถึง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาของชุมชนสมาชิกขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวน 15 กรณี แต่เนื่องจากผู้ว่าฯ ติดราชการต่างจังหวัด จึงมอบหมายให้นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับเรื่องแทน และจะได้นำเรียนผู้ว่าฯ ก่อนทำหนังสือเสนอไปยังผู้บริหารระดับสูงเพื่อทราบต่อไป

นายสมจินต์ ชูช่วย กล่าวถึงการยื่นหนังสือในครั้งนี้ว่า ด้วยเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต สมาชิกขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา ร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเพื่อนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ว่าด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) จำนวน 15 กรณี โดยในจังหวัดภูเก็ตมีชุมชนที่เกี่ยวข้องหลายชุมชนและหลายกรณี ได้แก่ กรณีที่ 1) ขอให้พิจารณาแนวทางการยกระดับโฉนดชุมชน ตามมาตรา 10 (4) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ยื่นขอดำเนินงานโฉนดชุมชนจำนวน 486 ชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนต่อไป ทั้งนี้ได้เรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานจัดงาน “มหกรรมโฉนดชุมชน” ณ จังหวัดภูเก็ต หรือ “ปัญหาโฉนดชุมชน” ซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ที่ยื่นเสนอเป็นโฉนดชุมชน จำนวน 17 ชุมชน

กรณีปัญหาที่ 7 ขอให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ชุมชนที่อยู่ระหว่างการแก้ไข ปัญหาที่ดินให้เข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ทะเบียนบ้าน และปรับปรุง ที่อยู่อาศัยได้ ซึ่งซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคหลายชุมชน กรณีปัญหาที่ 10) ขอให้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐทุกประเภท โดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย 2 ชุมชน คือ ชุมชนปลากะตักพัฒนา ชุมชนท่าเรือใหม่รัษฎา และชุมชนที่ยังอยู่ระหว่างแก้ปัญหา 3 ชุมชน คือ ชุมชนสระต้นโพธิ์ ชุมชนหลังเวทีสะพานหิน และชุมชนต้นโด

ดังนั้นเพื่อให้การแก้ปัญหาของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบได้รับการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ในนามตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบและในนามสมาชิกขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา และตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาใน พื้นที่โดยมีตัวแทนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมด้วยโดยด่วน เพื่อให้การแก้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที นายสมจินต์กล่าว