เปิดงานโครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา (Seafood & Sport Festival)

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานโครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา (Seafood & Sport Festival) ประจำปี 2565 ที่ ขุมน้ำบางมะรวน ภูเก็ต

ที่ สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา (Seafood & Sport Festival) ประจำปี 2565 โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนชาวตำบลศรีสุนทร เข้าร่วม

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ กล่าวว่า ด้วยสภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการภาวะเศรษฐกิจสำคัญ ประกอบด้วย การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริโภค ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาภาคธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง ให้ดำเนินธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและมีความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวรวมทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการจัดงานโครงการในครั้งนี้ เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมกับจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดโครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา (Seafood & Sport Festival) ประจำปี 2565 ขึ้น จำนวน 2 กิจกรรม ณ สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal)

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทรมาร่วมออกร้านจำหน่ายอาหารกว่า 100 ราย  ซึ่งสินค้าอาหารจะแบ่งออกเป็น 4 โซน ดังนี้ โซนที่ 1 อาหารพื้นเมือง โซนที่ 2 อาหารซีฟู๊ด โซนที่ 3 สินค้าของชุมชน โซนที่ 4 สินทั่วไปและรถฟู๊ดทรัค โดยเข้าร่วมออกร้านในงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างแท้จริง สำหรับกิจกรรมบนเวทีก็จะมีการแสดงดนตรีบนเวทีและศิลปินทั่วไปในท้องถิ่น เช่น กิจกรรมแสดงวิถีการออกกำลังกายชาวศรีสุนทร นิทรรศการงานสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยทางด้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายภาพ 
(Check– in ) เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศในงานฯ โดยการจัดงานครั้งนี้เทศบาลได้ถือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขฯ

ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต เร่งการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนมากขึ้น อันจะทำให้ เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น