ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกีฬาจังหวัดภูเก็ต หลักสูตรอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.)

ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ. ภูเก็ต ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกีฬาจังหวัดภูเก็ต หลักสูตรอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ. ภูเก็ต นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วม

นางรัชดาภรณ์ กล่าวว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกีฬาจังหวัดภูเก็ต “หลักสูตรอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.)” โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริม พัฒนาและยกระดับประชาชน เครือข่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาทำหน้าที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่นและชุมชนพัฒนาระบบการบริหาร เพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬามีมาตรฐานและทำงานในทิศทางเดียวกัน

ขณะที่ ดร. สันติ กล่าวว่า ภูเก็ตถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีความสวยงาม หาดทรายขาวสะอาดและขณะเดียวกันภูเก็ตถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นของตนเอง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมชิโน-ยูโรเปียนและเป็นจุดมุ่งหมายหลักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเที่ยว การให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยจากการท่องเที่ยวและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับประเทศและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การดำเนินการงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้สนับสนุนให้ทุกจังหวัดมีอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรม Sports tourism แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในจังหวัดภูเก็ตต่อไป