ติดตามกรณี พื้นผิวทางวิ่ง (Runway) แตกร่อนจากการบิดตัวอากาศยาน

วันที่ 5 ก.ค.65 เวลา 08.00 น. นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) พร้อมด้วย นายมนัส โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (รภก.(ปร.) และผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ติดตามกรณี พื้นผิวทางวิ่ง (Runway) แตกร่อนจากการบิดตัวอากาศยาน บริเวณหัวทางวิ่งด้านทิศตะวันออก (27)

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.65 ที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางวิ่ง (Runway) ให้เป็นไปตามมาตรฐานในระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน (Safety Management) ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สำหรับทางวิ่ง (Runway) ดังกล่าว ใช้วัสดุชั้นพื้นทางเป็นคอนกรีตหนา 39 ซม. และผิวทางชนิดแอสฟัลท์ (Asphalt) หนา 15 ซม. รวมเป็น 54 ซม. ซึ่งก่อนหน้านี้ ทภก. ได้ดำเนินการปรับปรุงชั้นผิวทางแอสฟัลท์ (Asphalt) เมื่อปี พ.ศ.2557 และผิวทางนี้มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี

ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา เรื่องสภาพทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) และลานจอดอากาศยานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ทภก. มีแผนการดำเนินงานบำรุงรักษาทางวิ่ง ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในปัจจุบัน ทภก. มีส่วนงานที่รับผิดชอบในการเข้าทางวิ่งเพื่อตรวจสอบ เฝ้าระวัง และดูแลอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอทุกวัน รอบการตรวจทุกๆ 4-6 ชม. หากพบ ชำรุด แตกร่อน จะเข้าซ่อมบำรุงแบบเร่งด่วน โดยใช้ยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดเย็น (cool mixed) ซึ่งมีความคงทนน้อย แต่สามารถดำเนินการซ่อมได้ทันทีและใช้เวลาไม่นาน จากนั้น มีความจำเป็นต้องซ่อมด้วยแอสฟัลท์ชนิดร้อน ซึ่งความแข็งแรงมากกว่า อีกครั้งในเวลากลางคืน (ปิดทางวิ่ง) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้โดยสารและอากาศยาน
นอกจากนี้ ทภก. อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างเพื่อซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ตามแผนซ่อมบำรุงรักษาระยะกลาง โดยใช้งบประมาณ ประมาณ 25 ล้านบาท ในบริเวณที่เกิดการชำรุดบ่อยครั้ง ส่วนแผนบำรุงรักษาระยะยาว ทภก. จะมีการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ทางวิ่ง (Overlay) ตลอดความยาวทางวิ่ง 3,000 เมตร ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

ทั้งนี้ ทภก. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยของอากาศยานและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ”

************************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต