ภูเก็ตผนึกกำลัง 37 ภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลง ช่วยเหลือ คุ้มครอง ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านครอบครัว

ภูเก็ตผนึกกำลัง 37 ภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลง ช่วยเหลือ คุ้มครอง ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านครอบครัว ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการค้าประเวณีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ที่ โรงแรมซีเบด แกรนด์ ภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต, พม.ภูเก็ต และ มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านครอบครัว จังหวัดภูเก็ต และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายการช่วยเหลือ คุ้มครอง ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านครอบครัว 37 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายภาครัฐ NGOs และ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 18 แห่ง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายด้านครอบครัวในการช่วยเหลือ คุ้มครอง ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ลดปัญหาด้านความรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการค้าประเวณีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมืออย่างแท้จริง และเป็นโอกาสดีที่ทุกองค์กรในจังหวัดภูเก็ต ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน (NGOs) และองค์กรภาคประชาชน ได้บูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว โดยการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายด้านครอบครัวในการช่วยเหลือ คุ้มครอง ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยความมุ่งหวังให้ปัญหาทุกมิติด้านครอบครัว ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ทั้งการลดลงของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการค้าประเวณี ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเกิดการบูรณาการความร่วมมือในการทำงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ในพิธีเปิดวันนี้ ยังมีการกล่าวเจตนารมณ์ผู้แทนภาครัฐ โดย นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ผู้แทน NGOs โดย ซิสเตอร์ ดร.ยูเฟรเซียดรุณา มีสมกลิ่น จากมูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต และนางสาวระเบียบรัตน์ ทองธานี ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)