3 ตระกูลดังภูเก็ต “กุลวานิช” “ศักดิ์ศรีทวี” และตระกูล “เอกวานิช” พร้อมใจอุทิศที่ดินส่วนตัว เพื่อทำถนน แก้ปัญหาจราจรให้ชาวภูเก็ต

3 ตระกูลดังภูเก็ต “กุลวานิช” “ศักดิ์ศรีทวี” และตระกูล “เอกวานิช” พร้อมใจอุทิศที่ดินส่วนตัว เพื่อทำถนน แก้ปัญหาจราจรให้ชาวภูเก็ต ขนาดกว้าง 12 เมตร เส้นกะทู้ – ศรีสุนทร (เริ่มจากบริเวณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กะทู้ ไปทะลุเขื่อนบางเหนียวดำ(บ้านม่าหนิก)

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือการรับอุทิศที่ดินจากเอกชน โดยมี นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ เขต 1 นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายนิมิตร เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต นายธวัชชัย ปิ่นชัยศิริ กำนันตำบลศรีสุนทร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อบจ.ภูเก็ต อาคาร 1 ชั้น 2

ทั้งนี้ เนื่องจากภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์จะอุทิศที่ดิน บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ และหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลาง โดยมีวัตถุประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้พัฒนาหรือปรับปรุงซ่อมแชมเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ เป็นเส้นทางสายรองในการสัญจรเพื่อแบ่งเบาภาระการจราจรที่ติดขัดภายในจังหวัด โดยมีรายนามผู้ประสงค์จะอุทิศที่ดินดังกล่าว จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสงวน กุลวานิช, นายกิตติ ศักดิ์ศรีทวี และนายอ่าว เอกวานิช

ดังนั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบรายละเอียดเบื้องต้น และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินดังกล่าวจากทุกภาคส่วน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทางราชการ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550