รอลุ้น ! หลังสงกรานต์นี้ ภูเก็ตจะปิดเกาะ ยับยั้งการแพร่ระบาดโควิดหรือไม่

รอลุ้น ! หลังสงกรานต์นี้ ภูเก็ตจะปิดเกาะ ยับยั้งการแพร่ระบาดโควิดหรือไม่ หลังตัวเลขผู้ติดเชื่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน และพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มที่ไม่ได้เดินทางไปในจุดเสี่ยง แต่เกิดจากการติดเชื้อจากกลุ่มเสี่ยงสูงไม่กักตัว สาธารณสุขอาจจะเสนอให้ปิดเกาะหลังสงกานต์

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 เมษายน 2564 แพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานการประชุม ติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ระลอกเมษายน โดยผ่านระบบ Web Ex Meeting เพื่อติดตามสถานการณ์ โดยงานควบคุมโรคติดต่อ มี นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนายการโรงพยาบาลป่าตอง(ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดร. สุวรรณา หล่อโลหการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์อานนท์ แก้วบำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญ มีหัวหน้ากล่อง EOC หัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุมฯโดยมีวาระ เรื่อง ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ระลอกเมษายน การติดตามข้อมูล โรงแรมสำหรับ Quarantine ผู้สัมผัสเสี่ยง การเป็นโรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้แนะนำแนวทางการควบคุมโรคของ กระทรวงสาธารณสุข อาทิ การงดกิจกรรมของคนจำนวนมาก เวลาปิด – เปิดร้านอาหาร การขายเครื่องดื่มประเภท Alcohol บ่อนการพนัน การ Work form Home รวมทั้ง คลีนิค ร้านยา เป็นต้น

ทั้งนี้ ติดตามประเด็นการตรวจ Lab (ต้องสามารถตรวจได้วันละ 1000 ตัวอย่าง) พร้อมเสนอแนะหากพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อฯมากขึ้น (ด้วยในขณะนี้พบผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่พบการระบาดในเบื้องต้นดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าติดเชื้อจากกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ไม่กักตัวที่บ้านตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขหรือปิดบังข้อมูลมันเป็นเท็จ) อาจต้องเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาเรื่องปิดเมือง หลังเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันการระบาดมากขึ้น โดยในวันที่ 16 เมษายน 2564 มีกำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการอีกครั้ง ณ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต