ภูเก็ต ! ศรชล.ภาค 3 ป้องกันเข้มโควิดทางน้ำ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือสินค้า คัดกรองวัดไข้

ภูเก็ต ! ศรชล.ภาค 3 ป้องกันเข้มโควิดทางน้ำ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือสินค้า คัดกรองวัดไข้ อำนวยการในการรับคนไทยกลับประเทศผ่านด่านทางน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่น.อ.เกรียงไกร ลายเงิน หน.ศคท.จว.ภก.ศรชล.ภาค 3 โดย  ศรชล.ภาค 3 บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และฝ่ายปกครองภูเก็ต ในการตรวจสอบลูกเรือ M.V.THANA BHUM สัญชาติสิงคโปร์ จำนวน 13 คน ซึ่งแสดงความจำนงขอเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านด่านทางน้ำ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้1.ข้อมูลเรือ และลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้กับ กต.

– M.V.THANA BHUM สัญชาติสิงคโปร์ ลูกเรือทั้งหมด 23 คน เดินทางมาจาก (Last Port) มาเลเซีย จอดทอดสมอบริเวณอ่าวมะขาม ต.วิชิต อ.เมือง จว.ภูเก็ต ซึ่งด่านควบคุมโรคฯ และ ศคท.จว.ภก. ศรชล.ภาค 3 ได้ตรวจคัดกรองลูกเรือตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 แล้ว ผลการตรวจทุกคนปกติ ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ดำเนินพิธีการด้านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

– ลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้จำนวน 13 คน

  1. การปฏิบัติในการตรวจสอบลูกเรือ และส่งมอบตัวไปกักกันโรค

– ศคท.จว.ภก. ศรชล.ภาค 3 และด่านควบคุมโรคฯ ทำการตรวจคัดกรองลูกเรือทั้งหมดรวมจำนวน ๒๓ คน ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจทุกคนปกติ ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และ ตม.ฯ ศุลกากร ฯ ได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย

– ศคท.จว.ภก. ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับ ด่านควบคุมโรคฯ ตม.ฯ ศุลกากร ฯ ทำการส่งมอบลูกเรือ จำนวน 13 คน ให้กับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตดำเนินการส่งตัวไปกักกันโรคที่โรงแรม รีเซนต้าภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จว.ภูเก็ต (Local State Quarantine) จำนวน 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19

ศคท.จว.ภก. ศรชล ภาค 3 “บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน