ภูเก็ตประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรองรับการเปิดเมืองภูเก็ต (Phuket Sandbox)

จังหวัดภูเก็ตประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรองรับการเปิดเมืองภูเก็ต (Phuket Sandbox) ที่เดินทางเข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต (ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเมืองภูเก็ต (Phuket Sandbox) ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมี พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมว่าที่ ร.ต.วิกรม กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองดังกล่าว ทางจังหวัดจึงได้มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่รับผิดชอบทุกเส้นทางที่เข้า-ออกจังหวัดภูเก็ตทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่อหาแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับมาตรการในการเปิดจังหวัด ภูเก็ต โดยการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี ความเสี่ยงต่ำเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดย ไม่ต้องกักตัว ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้อนุมัติในหลักการเห็นชอบ แนวคิดดังกล่าว ให้ จังหวัดภูเก็ต เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตสามารถเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัวและเมื่อท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตครบ 14 วันแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยได้สำหรับแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว คือ เปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิดมีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วันแต่ไม่เกิน 1 ปีและเป็นผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง กำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้วเดินทางเข้าได้และเด็กที่อายุระหว่าง 6 ถึง 18 ปีจะต้องได้รับการตรวจเชื้อเมื่อเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต/มีเอกสารรับรองการฉีดจากประเทศต้นทางโดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก  WHO, ต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชั่นแจ้งเตือน,  ต้องพำนักในโรงแรมที่พักผ่านมาตรฐาน SHA+ เป็นเวลา 14 วันและภายหลังการเข้าพักตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้และต้องรายงานตัวและรับการตรวจเชื้อ covid19 ตามมาตรฐาน ควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขและสามารถทำกิจกรรมท่องเที่ยวได้ภายใต้มาตรการป้องกันตามมาตรฐาน  DMHTTAทั้งนี้การประชุมหารือในครั้งนี้เพื่อเป็นการวางแนวทางในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและเป็นการสร้างความมั่นใจในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย