ม.อ.ภูเก็ต เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์อย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอันดามัน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ สำนักงานชั้น 2 ศูนย์ประสานงานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมี รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมรศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดตั้งขึ้น เพื่อที่จะให้บริการด้านการตรวจ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้วยการให้บริการตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ สถานที่ฝึกงานของนักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ สอดคล้องกับนโยบายโครงการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และอันดามันได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) ส่งเสริมการบริการด้านการตรวจสุขภาพในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขับเคลื่อน เศรษฐกิจตามแผน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์(Phuket Sandbox)” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปรศ.ดร.พันธ์ กล่าวต่ออีกว่า ในระยะแรกทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ฯ จะเน้นการบริการด้านการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพประจำปี เช่น การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ตรวจการทำงานของตับ-ไต การตรวจปัสสาวะทั่วไป การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง เอกซเรย์ปอดและหัวใจแบบดิจิตอล นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังให้บริการการตรวจเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในเด็ก ทั้งนี้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางศูนย์ยังได้ให้บริการ ตรวจวิเคราะห์เพื่อหาเชื้อโควิด-19 อีกด้วยอย่างไรก็ตาม ในอนาคตทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์จะเป็นส่วนหนึ่งในการบริการด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทยใน การขับเคลื่อนและผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทยต่อไป