ภูเก็ตยกระดับคุมเข้มคนจากพื้นที่ควบคุม และ พื้นที่เฝ้าระวังสูง ต้องฉีดวัคซีนและตรวจหาเชื้อโควิด ก่อนเข้าพื้นที่ ส่วนจังหวัดอื่นยังเข้มเหมือนเดิม

ภูเก็ตเพิ่มความเข้มคัดกรองคนจากพื้นที่ควบคุม และ พื้นที่เฝ้าระวังสูง เข้าเกาะต้องฉีดวัคซีนและตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน หวังสกัดเชื้อเข้าพื้นที่ ส่วนคนจากพื้นที่อื่นยังเข้มเหมือนเดิม

จากกรณีมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดที่เดินทางมาจากพื้นที่เข้าจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น ล่าสุด จังหวัดภูเก็ตได้ออกคำสั่งคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3860/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนไทยจากต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

โดยมีสาระสำคัญ คือ การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตของคนไทยจากต่างจังหวัด หรือ คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ช่องทางน้ำ (ท่าเรือ) ทุกท่า ในจังหวัดภูเก็ต และ ช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ผู้เดินทางยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีที่เดินทางมากับผู้ปกครอง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดและต้องถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิดหรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน  หรือ เป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน  หรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด และ พื้นที่เฝ้าระวังสูง 18 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี สระบุรี ชัยนาท นครนายก นครสวรรค์ อ่างทอง อุทัยธานี ปราจีนบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ตาก นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง

ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือ ได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็น ระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือ เป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และ ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

กรณี นักเรียนนักศึกษาอายุไม่ถึง 18 ปี ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ได้ และ มีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ต เพื่อการเรียนการศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาหรือศึกษาธิการจังหวัดออกบัตรประจำตัวเป็นรูปแบบเดียวกัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่านเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ต และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR และ ออกใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือน

ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทุกคน ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

แสดงเอกสารหลักฐานข้างต้น ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต ให้สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค หากพบอาการป่วยหรือสงสัยว่ามีอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 ให้พบแพทย์โดยด่วน

ประกาส ณ วันที่ 11 ก.ค. 2564 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 -31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564