ประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting รายงานความคืบหน้า การดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุม ศปก.ศบค. และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ร่วมกับ ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อรายงานความคืบหน้า การดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว

ที่ ศูนย์ปฏิบัติการPhuket Sandbox (ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต) นายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นำ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม การประชุม ศปก.ศบค. และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ร่วมกับ ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting โดยจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานความคืบหน้า

การดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยมีประเด็นที่สำคัญ ยอดสะสมเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -2 กันยายน2564 มีเที่ยวบินเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 333 เที่ยว มีนักท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนบ๊อกทั้งสิ้น 27,130 คน พบผู้ติดเชื้อ 85 คน  รักษาหายแล้ว 60 คน ข้อมูลณวันที่ 3 กันยายน ยังคงมีนักท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 4,461  คน  เนื่องจากส่วนหนึ่งได้เดินทางกลับประเทศต้นทางและบางส่วนเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย ข้อมูลยอดจองห้อง SHA+ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564  จำนวน 473,726 Pax/night

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การดำเนินการเพื่อการควบคุมโรคของจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทางสำคัญไว้ดังนี้ การควบคุมโรคภายในผลการดำเนินงานขณะนี้ทำได้ไม่ดีนักแต่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อที่จะควบคุมการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและกลุ่มแรงงานภาคประมง /การสกัดกั้นเชื้อโรคจากภายนอกซึ่งทำได้ดี/การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่คือการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะนี้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายและวางเป้าหมายที่จะขอวัคซีนจำนวน  400,000 โดส จากรัฐบาล เพื่อฉีดเข็มที่ 3 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ / การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ยังต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชน มีความเข้าใจ และเกิดความตื่นตัว ในการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเข้าใจ ในมาตรการการควบคุมโรคของจังหวัดภูเก็ต และภารกิจที่สำคัญคือ ที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือการช่วยเหลือดูแลคนยากลำบากโดยกำหนดแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนวางเป้าหมายกว่า 100,000 ถุงในเดือนกันยายน 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาที่พบในขณะนี้คือเมื่อพ่อแม่มีผลตรวจ covid เป็นบวกส่งผลกระทบต่อบุตรที่อยู่ในความดูแล เนื่องจากพ่อ-แม่ ผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19 ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ทำให้ เด็กๆ ที่ไม่ติดเชื้อ ซึ่งเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่มีผู้ปกครองดูแล  ไม่มีใครดูแล! จากปัญหาดังกล่าว ขอให้ผู้ที่ประสบปัญหาขอความช่วยเหลือ ได้ที่ Hotline สายด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต : 084-191-4151, นายก อบจ.ภูเก็ต : 076-211-877,พม. ภูเก็ต : สายด่วน 1300