ภูเก็ตดีขึ้นต่อเนื่อง ผู้ป่วยลดลง เตียงว่าง 94%

นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.ภูเก็ต วิเคราะห์สถานการณ์ โควิด รอบนี้สถานการณ์โควิด-19 ในภูเก็ตภาพรวมมีแนวโน้มดีมาต่อเนื่อง แม้มีการเปิดเมืองมีผู้คนเข้าภูเก็ตจำนวนมาก และลดเงื่อนไข ให้เขาได้เพียงมีวัคซีนครบ หรือผลตรวจATKเป็นลบ หรือเคยป่วยหายมาไม่เกิน 90 วัน  จำนวนผู้ป่วยอยู่ในช่วงไม่เกิน 100ราย โดยตัวเลขเฝ้าระวังสำคัญคือจำนวนผู้ป่วยหนัก พบว่าเตียงแดงคงเหลือมากขึ้น จากทั้งหมด50เตียง ใช้เพียง 3เตียง คงเหลือ 94% ทั้งนี้เพราะมีอัตราครอบคลุมการฉีดวัคซีนครบมากกว่าร้อยละ90 มีผลการฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม 3 เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ เกือบร้อยละ 80

อย่างไรก็ดี การที่มีอัตราผู้ป่วยสีเขียวใน CI สูงร้อยละ 88 (ผป.880 คนจาก990เตียง) เนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และคนเคลื่อนย้ายเข้ามาใหม่ โดยถือว่าเป็นความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังคัดกรอง เจอเร็ว แยกตัวเร็ว ขณะเดียวกันได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกที่มีแพทย์ให้คำแนะนำ ค้นผู้ป่วยและฉีดวัคซีนรายตกหล่นเน้นคนเสี่ยงที่จะป่วยหนักคือ กลุ่ม 608 ทั้งหน่วยงานของสาธารณสุขจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ถือว่าประสบผลสำเร็จสูงขึ้น

ทั้งนี้ ทำให้อัตราผู้ป่วยหนักลดลงอย่างเห็นได้ชัด ภาพรวมการเปิดเมืองพร้อมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเน้นความเข้มแข็งการท่องเที่ยวควบคู่ระบบสุขภาพที่มีความเป็น Smart city เป็นฐานเดิม ออกแบบและวางระบบจัดการสุขภาพด้วยระบบดิจิตัลรายบุคคล และรุกลงไปตั้งสถานีบริการในระดับชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล พร้อมด้วยระบบประสานบูรณาการการเข้ารักษาด้วย Any call any care center ภายใต้งบที่ได้รับสนับสนุนจากครม. สัญจรที่ลงพื้นที่อันดามัน 15-16 พ.ย.ที่ผ่านมา จะทำให้ระบบสุขภาพมีฐานรากเข้มแข็งรองรับการเปิดเมืองท่องเที่ยวในระยะต่อไปอย่างยั่งยืน