DSI จัดกิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนเครือข่ายประเทศไทย

DSI จัดกิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนเครือข่ายประเทศไทย (บูรณาการศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ DSI STATION) ที่ศูนย์ฯ จังหวัดภูเก็ต

ที่ ห้องประชุมมุขหลังชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ฝ่ายบริหาร) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนเครือข่ายประเทศไทย (บูรณาการศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ DSI STATION) โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ฝ่ายเศรษฐกิจ) นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายอัครา สุวัตถิกุล ป้องกันจังหวัดภูเก็ต นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่าย DSI ภาคประชาชนของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

นายอำนวย กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่ดีของจังหวัดภูเก็ตและถือเป็นเรื่องสำคัญที่ DSI จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนขึ้น จังหวัดภูเก็ตมีความหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ การมีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง สามารถเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารทำงานสอดประสานเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเป็นผลมาจากการวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลทั้งข้อมูลเปิดเผยและข้อมูลลับจากแหล่งข้อมูลหรือแหล่งข่าวต่าง ๆ ที่มีการตรวจสอบ กลั่นกรอง สามารถชี้แจงได้อย่างถูกต้อง การสร้างเครือข่าย DSI ในพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ข้อมูลได้รับการกลั่นกรอง มีการตรวจสอบและสำรวจข้อมูลในเชิงลึก นับเป็นการทำงานเชิงรุก เป็นโอกาสอันดีที่เครือข่าย DSI มีกระบวนการขับเคลื่อนการตรวจสอบข้อมูล การแสวงหาข้อมูลและพร้อมแก้ปัญหาในทิศทางที่ถูกต้องจากความร่วมมือร่วมใจในเครือข่ายจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งต่อไป

ขณะที่นายนิคม กล่าวว่า DSI มีกำหนดจัดกิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนเครือข่ายประเทศไทย (บูรณาการศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ DSI STATION) ภายใต้โครงการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการรับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI STATION) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยน ประสานกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อเป็นตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษในระดับพื้นที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอดจนประสานงานส่งเรื่องร้องเรียนมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่สามารถจัดการได้ให้แก่ประชาชน เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างการรับรู้ และเตือนภัยอาชญากรรมที่ร้ายแรงแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม และสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่เป็นหัวหน้าและคณะกรรมการในศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ จำนวน 9 ศูนย์ คือ ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ จังหวัดเลย จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด (อำเภอเมือง) จังหวัดน่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดตราด (สาขาย่อยเกาะช้าง) จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดราชบุรี และศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ ที่จะจัดตั้งใหม่ จำนวน 7 ศูนย์ คือ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดน่าน (สาขาย่อยอำเภอปัว) จังหวัดมหาสารคาม กรุงเทพฯ (เขตดอนเมือง)และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อำเภอเกาะสมุย)

ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต