DSI ร่วมเครือข่าย ประชุมถอดบทเรียนหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระดับชาติ

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้ามนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย เครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านการค้ามนุษย์ จำนวน 135 คน ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลินบีช (Phuket Marriott Resort & Spa, Marlin Beach) อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ตนายไตรยฤทธิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์ โดยได้ยกเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันแก้ไข โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ต้องดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและเด็ดขาด กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคีเครือข่ายนานาชาติหลายแห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการถอดบทเรียนจาก “การดำเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้ามนุษย์” ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดหัวข้อการประชุม อาทิ การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่ออนุวัตรการอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก, การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, การสืบสวนและสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ในรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติ, การดูแลและเยียวยาผู้เสียหายในคดีการค้ามนุษย์ เป็นต้นโดยมีหน่วยงานระดับนานาชาติ ได้แก่ สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) สำนักงานการสืบสวน เพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา (HSI) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเครือรัฐออสเตรเลีย (ABF) สำนักงานผู้ช่วยทูต ฝ่ายตำรวจกลุ่มประเทศนอร์ดิค และมีองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานของไทย เข้าร่วมงานด้วย ได้แก่ ASEAN-ACT , Hanns Seidel , IOM Thailand, UNODC, มูลนิธิ IJM, มูลนิธิ A21 Thailand , มูลนิธิฟอร์ฟรีด้อมอินเตอร์เนชั่นแนล องค์กร โอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวด์ เรลโรด , มูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) , มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ฯลฯ และหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด , กองทัพเรือภาค 3 , กรมการปกครอง , กองต่อต้านการค้ามนุษย์ , กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ , สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้าร่วมประชุม

นายไตรยฤทธิ์ กล่าวต่อว่า ท่านรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนจากทุกหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือผลักดันให้เกิดการประชุมระดับชาติในครั้งนี้ ซึ่งท่านมองเห็นว่าอนาคต กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะเกิดการบูรณาการความร่วมมือในลักษณะภาคีเครือข่ายของหน่วยงานด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อเสริมสร้างแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน นำมาสู่การปรับระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP REPORT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านพลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติร่วมประชุมและบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” อีกด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการปราบปราบด้วยการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ในลักษณะเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ ผู้มีอิทธิพล รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ในส่วนของการป้องกัน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส หรือเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเกิดเป็นภาคีความร่วมมือในการป้องกันการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม