ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะ การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 11 คน

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์  2564 ที่ ห้องประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยก่อนการประชุมฯ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานที่ประชุมฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ ผู้ชนะ การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2564

โดยกรมการศาสนา ให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมชน และฝึกปฏิบัติมารยาทตามแบบอย่างวัฒนธรรมชาวพุทธ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการบรรยายธรรม โดยนักเรียนที่ชนะการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด จะเป็นตัวแทนไปประกวดฯ ระดับภาคคณะสงฆ์ และผู้ชนะการประกวดฯ ระดับภาคคณะสงฆ์จะเป็นตัวแทนไปประกวดบรรยายธรรมระดับประเทศ ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดฯ จะได้รับโล่ รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้าว กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกถมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี พ.ศ. 2564

โดยจังหวัดภูเก็ต มีสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 6 แห่งได้แก่

  1. โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา
  2. โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  3. โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ
  4. โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
  5. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  6. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต

ผลการประกวด  ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงอนันตญา ปจันทบุตร์ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

รองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิง ภัญญภัทร ชานณรงค์โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา

ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงวาริศิดา อ่อนแอ่น โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

รองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงกรชนก เรืองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา

รองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์ สุวรรณมณี โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ

ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงปุณณพร คงฤทธิ์พิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายธนัช กันทะวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต

ชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงราธา เพรชสุวรรณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ นางสาวทักษญา เชื้อนาคา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปพิชญา เรือนแพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวภัทรียา จันทร์อาจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา