เสวนาการนำเทคโนโลยีและระบบขนส่งมวลชลที่มีความเหมาะสมกับกายภาพพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตจัดเสวนาการนำเทคโนโลยีและระบบขนส่งมวลชลที่มีความเหมาะสมกับกายภาพพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการเสวนาการกำหนดการนำเทคโนโลยีและระบบขนส่งมวลชนที่มีความเหมาะสมกับกายภาพพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในฐานะสถาบันการศึกษา ร่วมกับกฎบัตรไทย และสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย จัดขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้มีการปาฐกถา เรื่อง นโยบายการสนับสนุนให้เกิดระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับลักษณะกายภาพของพื้นที่ โดย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษารองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคมผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และจากระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ภูเก็ตรศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาในครั้งนี้ว่า เพื่อ นำเสนอเทคโนโลยีและระบบขนส่งมวลชนที่มีความเหมาะสมกับกายภาพพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต และผลที่ได้สำหรับพิจารณาว่าให้ทางพื้นที่พิจารณาว่ากระบวนการใดเหมาะสม โดยให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ มาให้ข้อมูล ที่จะให้ทุกภาคส่วนได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้ของรูปแบบการคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ต่อไปในอนาคตรศ. ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวว่า บพท.มีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณวิจัยและองค์ความรู้นวัตกรรมสุขภาพเพื่อให้การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สำคัญได้แก่ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนส่งมวลชนเป็นหัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้านนายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท อันดามันพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่าบริษัทในฐานะภาคเอกชนที่สนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาเมืองมีความพร้อม ขณะนี้บริษํทได้ประสานเอกชนเพื่อเสนอรายละเอียดการลงทุนระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อ โดยเป็นการต่อยอดการศึกษาของ สนข.และ รฟม.นับเป็นการสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนโครงการหนี่งของจังหวัดภูเก็ต