มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานฯ

ที่ อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปี 2565 โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วม

น.ส.พัชลี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร มีพระดำริให้ดำเนิน “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร” ขึ้นเมื่อปี 2552 ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยสมเด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยที่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมา ในปี 2553 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ขึ้น ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการและทรงให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไปโดยที่การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.ที่ผ่านมา มีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิฯ กำกับดูแลและอำนวยการระดับนโยบายและคณะนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัดจากทุกจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน เพื่อร่วมดำเนินการกระบวนการคัดเลือก คัดสรร ผู้ที่มีคุณสมบัติจากทุกจังหวัดเข้ารับทุนพระราชทานพร้อมทั้งร่วมกันติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มพระราชทานทุนฯ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ถึงปีการศึกษา 2565 เป็น 14 รุ่น

การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปีการศึกษา 2565 จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม กระจายโอกาสซึ่งมีนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 31 คน และได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีสิทธิรับทุนพระราชทานจำนวน 2 คน ได้แก่ นายนวชาต อุดมทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ นางสาวชวิศา นาขวัญ วัชรมุสิก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โดยมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อที่เหลืออีก จำนวน 29 คน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนในการศึกษาเล่าเรียนและดำรงตนเป็นพลเมืองดี มีสัมมาอาชีพทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป