Food Truck 5 ชุมชนนำร่องยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม Food Truck ตอกย้ำถึงความพร้อม 5 ชุมชนนำร่อง ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2564 ที่ ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมเพื่อตอกย้ำถึงความพร้อม 5 ชุมชนนำร่อง ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ประจำปี 2564 โดยได้นำ Food Truck มาร่วมออกงาน ณ บลูทรีภูเก็ต,ห้างโลตัส สามกอง และถนนคนเดินหลาดใหญ่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้รับทราบ โดยมี นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรม ณ บลูทรีภูเก็ตโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายนำร่องของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกาะมะพร้าว หมู่ 6 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต , บ้านป่าหล่าย หมู่ที่ 3 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต , บ้านป่าคลองชีพ หมู่ที่ 9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง , บ้านม่าหนิก หมู่ที่ 7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง และบ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ในการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และการท่องเที่ยว สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำทางเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อพัฒนาผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่าย/ชุมชน ให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาศักยภาพด้านการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการเชื่อมโยงหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ที่มีความโดดเด่น เรื่องภูมิปัญญาในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เด่นในกลุ่มงานเกษตร “กุ้งมังกร,สับปะรดภูเก็ต” และสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพที่เชื่อมโยงกับอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (กุ้งมังกร,ปลาช่อนทะเล) อาชีพทางการเกษตร (สับปะรด) ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนสู่ความยั่งยืน