ภูเก็ตพร้อมรับนักท่องเที่ยวนำร่องรับกรุ๊ปแรก จากบาหลี 70 คน

ภูเก็ตพร้อมรับนักท่องเที่ยวนำร่องรับกรุ๊ปแรกที่โรงแรมศรีพันวา รีสอร์ทขออนุญาต ซึ่งเดินทางมาจากบาหลีประเทศอินโดนีเซีย จำนวนประมาณ 70 คน  ย้ำดำเนินการภายใต้มาตรการ ศบค.อย่างเคร่งครัด

วันนี้ (19 ก.พ.64) ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 18/2564 โดยมีพลเรือตรีวโรดม สุวารี ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต, แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  กรมควบคุมโรค, นายแพทย์ รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ รองผู้อำนวยการ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน  กรมควบคุมโรค, แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดภูเก็ต, นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสำหรับวาระสำคัญ คือ กรณีโรงแรมศรีพันวา รีสอร์ทขออนุญาตเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ารับการกักโรคในลักษณะ Organization Quarantine: OQ หรือลักษณะ Area Quarantine : AQ ในรูปแบบ Villa Quarantine ยังคงกักตัว 14 วัน ภายใต้มาตรการ ศบค.อย่างเคร่งครัด เตรียมพร้อมนำร่องรับกรุ๊ปแรก ซึ่งเดินทางมาจากบาหลีประเทศอินโดนีเซีย จำนวนประมาณ 70 คน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้

รูปแบบของ Organizational quarantine ประเภท ข. เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ใช้หลักการ เข้าราชอาณาจักรตามแนวทางที่ศบค. กำหนด และภายไต้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยยึดแนวทางแนวทางกักกัน 14 วัน ตามแนวทางที่กำหนด แต่ ให้ทำกิจกรรมได้ โดยไม่ให้มีการสัมผัสตัวสำหรับผู้ที่มาจากประเทศเดียวกัน และระหว่างประเทศ, เน้นมาตรการ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และ ตรวจหาเชื้อ

สำหรับแนวทาง Core concept of Organizational quarantine ประเภท ข.(การกักกัน แบบมีการทำกิจกรรมร่วมกันในระหว่างระยะฟักตัว) นั้นมีการกำหนดพื้นที่สำหรับ OQ. ประเภท ข. อย่างชัดเจน ในแต่ละหน่วยงาน / องค์กร ที่ขอจัดตั้งเป็นquarantine facilities., ลดการสัมผัสระหว่างกันมากที่สุด ทั้งผู้เดินทางและบุคคลในประเทศ (เช่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย หรืออื่น ๆ) จัดเป็นผู้ถูกกักกันร่วมกัน (Innercordon หรือ in-bubble), กรณีเจ้าหน้าที่จากภายนอกที่ต้องเข้าสู่ bubble area กำหนดให้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องทุกขั้นตอน และต้องได้รับการตรวจสอบเทียบเคียงกับ Q. อื่นๆ หรือการให้บริการในโรงพยาบาลต่าง ๆ จึงจะสามารถให้กลับออกมาได้ ทั้งนี้ในฟการวางแผนการจัดกิจกรรม ต้องจัดทำ Standard Operation Procedures ให้ครบทุกมิติ และผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือคณะกรรมการโรคติดต่อ เสียก่อน (อาจกำหนดเป็น SOP แบบรวม และบังคับใช้เป็นกลุ่ม)นายพิเชษฐ์ ปาณะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวสรุปว่า จากที่ฟังความเห็นของคณะกรรมการฯ ซึ่งเห็นด้วยกับการเปิดให้รับนักท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าว ด้วยมาตรการที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการกักตัว 14 วัน การสวอป ซึ่งกำหนด 3 ครั้ง   และมาตรการอื่นๆ ที่ ศบค.กำหนด   ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่น และจะทำให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง หากสำเร็จจะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ตดำเนินการในรูปแบบนี้