สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตการจัดงานทุเรียนเกาะภูเก็ต

ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานทุเรียนเกาะภูเก็ต โดยมีนายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครในสังกัดและเกษตรกรเข้าร่วม

นายสุบรรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงการค้า และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างมูลค่าและนำไปส่งเสริมให้เกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย สามารถพัฒนายกระดับเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานของสินค้า

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดให้ทุเรียนเป็นไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นพืชที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร มีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จำนวน 789 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนพื้นเมืองคิดเป็นร้อยละ 80 และอีกร้อยละ20เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ชะนีและอื่นๆ พื้นที่ปลูกทั้งหมด 2,689 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 2,511 ไร่ผลผลิตรวม 610 ตัน มูลค่า 53.68 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มการเพิ่มพื้นที่ปลูกทดแทนพืชชนิดอื่นมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันราคาเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนประกอบกับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยว ซึ่งมีความต้องการในการบริโภคที่สูงโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติในแถบเอเชียนิยมบริโภคทุเรียนกันมาก หากการท่องเที่ยวของภูเก็ตเปิดเต็มรูปแบบ จะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้เพิ่มมากขึ้น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเก็ต ส่งผลให้เกษตรกรเห็นความสำคัญต่อการคัดสรรเพื่อค้นหาทุเรียนในพื้นที่ที่มีลักษณะเด่นเพื่อต่อยอดเป็นพันธุ์เชิงการค้าในอนาคตและสร้างรายได้ให้คนสามารถที่จะจำหน่ายได้ทั้งผลผลิตและต้นพันธุ์ ในอนาคต

นายสุบรรณ์ กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดงานทุเรียนเกาะภูเก็ต ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นแก่เกษตรกร/ กลุ่มเกษตรกร/รวมทั้งพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม/การตลาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดี สู่ผู้บริโภค มีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ทุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีเหลือง ทุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีขาว และส้มควายภูเก็ต (ประเภทผลโต), การแข่งขัน จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ การทำน้ำกะทิทุเรียน และแข่งขันการกินทุเรียนและ การจำหน่ายทุเรียนและผลผลิตทางการเกษตร ของกลุ่มองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน, นิทรรศการและการให้ความรู้เรื่องทุเรียน ไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดภูเก็ตการมอบต้นพันธุ์กล้วยหอมและกระท่อม ให้แก่ โรงเรียน วัด และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.),การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขัน

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชนจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต โดยส่งเสริมให้ทุเรียนพื้นเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นทรัพยากรในท้องถิ่น ได้มีการอนุรักษ์และคัดเลือกพันธุ์ที่มีรสชาติดี มีศักยภาพพัฒนาเป็นพันธุ์เชิงการค้าทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศในอนาคต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะต้องดำเนินการ สำรวจข้อมูลอนุรักษ์ และคัดเลือกพันธุ์ดีส่งเสริมเป็นการผลิตเชิงการค้า พัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดและการจัดงานทุเรียนเกาะภูเก็ตในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการบริโภคทุเรียนของจังหวัดภูเก็ต การคัดสรรทุเรียนพื้นเมือง กระตุ้นให้ผู้ผลิตยกระดับคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่สินค้าที่มีมาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทุเรียนเกาะภูเก็ต เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้แก่เกษตรกรรวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย