นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร มอบนโยบายและหลักการทำงานแก่ข้าราชการ อบจ. เพื่อขับเคลื่อนภารกิจนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมมอบนโยบายและหลักการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ร่วมขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมาย โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ตนายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ นายปิยเดช เชื้อฉลาด และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายมนู เขียวคราม, นายเสริฐทองดี, นายสมัคร รัตนดิลก ภูเก็ต และนายนพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย พล...วิชัย สังข์ประไพ นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และนายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย รวมถึงข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน 450 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันวิสา ช่างเหล็ก วิทยากรจาก เดอะ ฮีโร่ มาเป็นวิทยากรในการอบรม โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่าวันนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในองค์กรของเรา ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ อยากให้นโยบายทุกกอง ทุกสำนัก รวมถึงโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และโรงเรียนในสังกัด ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ขอให้ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักยึดหลักความถูกต้อง มาก่อนความถูกใจ และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า ผมจะขับเคลื่อน อบจ.ภูเก็ต ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมาย จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นอย่างมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาสู่องค์กร 4.0 ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้นำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนต่อไป