ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการ ศรชล. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ที่ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ต แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต เรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลปะโยชน์ของชาติทาทะเล (ศรชล.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เป็นคณะกรรมการบริหาร ศรชล. อาทิ อธิบกรมจัดหางาน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อธิบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ และผู้บังคับการตำรวจน้ำ รวมทั้งผู้ว่าราชการภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการ ศรชล.จังหวัดภูเก็ตโดยก่อนการประชุมได้มีการพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการงานสำคัญของ ศรชล.โดยประธานในพิธีและคณะผู้บริหารทั้งหมด ประกอบไปด้วยบอร์ดนิทรรศการงานที่สำคัญและผลงานของ ศรชล.ภาค 1 ศรชล.ภาค 2  ศรชล.ภาค 3  สำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ในครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่การสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลที่ยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid – 19 และส่งผลกระทบด้านความมั่นคงซึ่ง ศรชล.ได้ดำเนินการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid – 19 โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยต่างๆ ทั้ง ศรชล.ภาค/ศรชล.จังหวัด หน่วยงานระดับจังหวัดของกรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลการกร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองบังคับการตำรวจน้ำ เพื่อสนธิกำลังสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid – 19 ตามแนวเขตทางทะเลพื้นที่ติดต่อประเทศเพื่อนบ้านการรายงานผลการปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ทั้งกรณีคอกหอย อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏ์ธานี ซึ่ง ศรชล.ภาค 2 จะส่งมอบพื้นที่บางส่วนให้กับจังหวัดสุราษฏ์ธานี ได้ในวันที่ 18 เมษายน 2564 รวมถึงรายงานสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย บริเวณปากแม่น้ำบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และบริเวณปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินเรื่องต่างๆ เพื่อยกระดับ ศรชล.ในการเป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค (มวก. ศรชล.ภาค)/ การแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักรู้ของ ศรชล. เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีการฝึกสาธิตการปฏิบัติงานของ ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  บูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานหลักของ ศรชล.โดยกำหนดสถานการณ์ฝึก 2 หัวข้อการฝึกได้แก่การฝึกสาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยนสถานการณ์ Covid – 19  และการฝึกสาธิตในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลเพื่อให้เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมต่อไป