จังหวัดภูเก็ตประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมงานอาชญากรรมด่านตรวจทางบกท่าฉัตรไชย

จังหวัดภูเก็ตประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมงานอาชญากรรมด่านตรวจทางบกท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตสู่การพัฒนาเป็นด่านตรวจอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต Phuket Smart check Point  รองรับการป้องกันอาชญากรรมสู่เมืองปลอดภัย

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือ ร่วมกับ พ.ต.อ.กัณต์ชวิศ โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย นายณรงค์ อ่อนอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือกำหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมงานอาชญากรรมด่านตรวจทางบกท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตสู่การพัฒนาเป็นด่านตรวจอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต Phuket Smart check Point  รองรับการป้องกันอาชญากรรมสู่เมืองปลอดภัย

พ.ต.อ.กัณต์ชวิศ โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย รายงานข้อมูลว่าปัจจุบันด่านตรวจท่าฉัตรไชยเป็นด่านตรวจเพื่อการป้องกัน อาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดย ปัจจุบันประสบปัญหาในการดำเนินงานโดยเฉพาะในเรื่องวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ได้เสื่อมสภาพตามกาลเวลาและไม่ได้รับการซ่อมแซมเนื่องจากขาดงบประมาณ

สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาทางเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเบื้องต้นจะนำเสนอโครงการของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ในส่วนของการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรจะจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานบุคลากรในพื้นที่ โดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Upskill-Reskill-Newskill)

มาเป็นเครือข่ายเพื่อปฏิบัติงานประจำด่านตรวจท่าฉัตรไชยโดยจะเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากกรอบแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ตตามกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล

โดยหากได้รับการอนุมัติโครงการ จะสามารถ นำไปสู่การพัฒนาด่านตรวจท่าฉัตรไชยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดการก่อการร้ายและการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆ