ภูเก็ตจัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

กิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษกและวันต้นไม้ไทยประจำปีของชาติ 2564 ภายใต้โครงการรักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อมผู้สื่อข่าวรางาน ที่ บริเวณบ้านผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์ด สาขาภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษกและวันต้นไม้ไทยประจำปีของชาติ 2564 ภายใต้โครงการรักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยอาคารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในลักษณะชิโนยูโรเปียน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดภูเก็ต ประกอบกับพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่าส่งผลให้สามารถรักษารูปแบบอาคารดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี โดยมีการพัฒนาอาคารเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของการทำเหมืองแร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนเสมอมา รวมทั้งบ้านผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์ดแห่งนี้เป็นบริเวณที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยแสดงถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์แห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตโดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ จึงมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ในการปรับปรุง บูรณะ ตัวอาคารและบริเวณบ้านดังกล่าว โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการ ประกอบด้วย 1.การบูรณะ ซ่อมแซม อาคารบ้านพักผู้จัดการฯ เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง โดยคงรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมให้สอดคล้องกับบริบทเมือง โดยทำการตกแต่งภายในบ้านพัก เพื่อเป็นอาคารรับรองบุคคลสำคัญระดับประเทศหรือผู้มาเยือนจากต่างประเทศ 2.งานก่อสร้างอาคารประกอบ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนภูเก็ตในระดับเมือง รวมทั้งรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต และ 3.งานปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นสวนสาธารณะ พื้นที่นันทนาการทางระดับชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นนายสมมิตร์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับเป้าหมายสำคัญในการอนุรักษ์อาคารทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองภูเก็ต โดยการปรับปรุงพื้นที่และตัวอาคารเดิมให้เป็นไปตามหลักอนุรักษ์ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม และการดำเนินการดังกล่าว ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 28 ล้นบาทในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านการพัฒนาเมือง เพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ต่อไปด้าน นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ได้พิจารณาร่วมกันปรับปรุงบ้านพักดังกล่าว ซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชการที่มีรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมยูโรเปี้ยน เป็นเอกลักษณ์ของอาคารเก่าในจังหวัดภูเก็ต มีบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร ปัจจุบันเป็นพื้นที่รกร้างไม่มีส่วนราชการเข้าใช้ประโยชน์ จังหวัดภูเก็ตร่วมเทศบาล ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ทำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้ และปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้บอกเล่าเรื่องราวอันน่าภาคภูมิใจของจังหวัดภูเก็ตให้กับชุมชนและเยาวชนในอนาคตสำหรับพันธุ์ไม้ ต้นทุเรียนที่นำมาปลูกวันนี้ จำนวน 50 ต้น ประกอบไปด้วย พันธุ์นกกระจิบ