นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร แถลงนโยบายต่อสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 มุ่งสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง มุ่งมั่นและพัฒนา “ตำบลศรีสุนทร สู่ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายณรงค์ ก่ออินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 โดยมี นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
โดยก่อนการแถลงนโยบาย ได้มี ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้านตำบลศรีสุนทร นำกระเช้าดอกไม้มาแสดงความยินดีกับ นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คนใหม่

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ ในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก หลังได้รับการเลือกตั้ง ว่า จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตําบลศรีสุนทรเป็นที่ตั้ง และ เพื่อมุ่งสู่สัมฤทธิ์ผลที่ตั้งไว้ ในตลอดระยะเวลา 4 ปี ข้างหน้าโดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และคำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายตลอดจนกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และหลอมรวมพหุวัฒนธรรม มีผู้คนที่หลากหลาย และเป็นเมืองวัฒนธรรม ในสภาพปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ฉะนั้น การบริหารเทศบาลตำบลศรีสุนทร จึงจำเป็นต้องมีศักยภาพและทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจนโดยมีนโยบายทั้งหมด 6 ด้าน เพื่อครอบคลุมในการพัฒนาแบบครบทุกมิติ ประกอบด้วย

1.นโยบายด้านการศึกษา การศึกษา ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนา จากคำกล่าวที่ว่า เมืองจะเจริญเติบโตไปในทิศทางใดขึ้นอยู่กับการวางรากฐานการศึกษา

2.นโยบายด้านสุขภาพพลานามัยและสิ่งแวดล้อม มุ่งดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ รวมทั้งดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ตำบลศรีสุนทรปลอดมลพิษ

3.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความสำคัญในการพัฒนาเมืองตามบริบทของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างตำบลศรีสุนทร ให้เป็นเมืองอยู่ดี ด้วยการสร้างระบบสาธารณูปโภค เพื่อความสะดวกสบายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร

4.นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการสร้างเมืองให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ถือเป็นหลักสำคัญของการพัฒนาเมือง กระผมได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับตำบลศรีสุนทรเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยได้วางยุทธศาสตร์ และนำมาเป็นนโยบายที่สามารถเป็นแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทร อย่างมีระบบ และยั่งยืน5.นโยบายด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ซึ่งเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นต้นแบบของแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งเหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ โดยจะพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มพูนรายได้ของประชาชน และ6.นโยบายด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จะนำเทศบาลตำบลศรีสุนทร สู่เมืองมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ให้เป็นเทศบาลแห่งธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในเทศบาล ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่ทันสมัยเพื่อการบริการที่ดีแก่พี่น้องประชาชนนายเฉลิมพล กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อมุ่งสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง มุ่งมั่นและพัฒนา “ตำบลศรีสุนทร สู่ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนตำบลศรีสุนทรเป็นสำคัญทั้งนี้ในการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการด้านต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสุนทร คณะกรรมตราจรายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมไปถึงการมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลศรีสุนทร