“ธนพร องค์สันติภาพ” นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง แถลงนโยบายต่อสภา 9 ด้าน

“ธนพร องค์สันติภาพ” นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง แถลงนโยบายต่อสภา 9 ด้าน พร้อมจะมุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายคมสันต์ ศรีสกุลวรทัย ประธานสภาเทศบาลตำบลฉลอง เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 โดยมี นางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโดยก่อนการแถลงนโยบาย ได้มี พ.ต.อ.สราวุธ ชูประสิทธิ์ ผกก.สภ.ฉลอง นาวาโทวิชาญ ขันอาษา ผบ.สร.ภูเก็ต ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำกระเช้าดอกไม้มาแสดงความยินดีกับ นางธนพร องค์สันติภาพ  นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง คนใหม่

นางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก หลังได้รับการเลือกตั้ง ว่า ตนและทีมงาน ได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร ของตำบลฉลอง และได้นำมาสรุปเป็นนโยบายเพื่อการพัฒนา ตำบลฉลอง ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และ ขอให้คำมั่นว่า จะบริหารราชการในภารกิจ ของเทศบาลตำบลฉลอง ตามอำนาจหน้าที่ ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) และกฎหมายอื่นๆ ที่และกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล พร้อมจะยึดมั่นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจหน้าที่แก่เทศบาลตำบล ในการจัดระบบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบล“ตนในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง จะใช้ความรู้ ความสามารถ จากประสบการณ์ที่มี เพื่อยกระดับ เทศบาลตำบลฉลอง ก้าวไปสู่ “การเป็นเทศบาลที่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยยึดประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงประโยชน์สุขที่พี่น้องประชาชนชาวตำบลฉลอง ควรจะได้รับ ซึ่งเกิดจาก ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหา และบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมวางแผนพัฒนาตำบลฉลอง อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพโดยประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนในการเสนอปัญหาและความต้องการให้ข้อเสนอแนะ และสามารถตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร/และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง ในทุกภารกิจของการพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาตำบลฉลอง ให้มีความเจริญก้าวหน้า”นางธนพรกล่าวและว่าสำหรับนโยบายทั้ง 9 ด้านประกอบด้วย 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค “ฉลอง อยู่เย็น เป็นสุข ทุกชุมชน” 2.ด้านสาธารณสุข “ฉลอง ปลอดจากโรคภัย ทุกชุมชนอนามัยดี” 3.ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ “ฉลอง มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน และทันสมัย” 4.ด้านการศึกษา การพัฒนาคน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต “ฉลอง มั่นคง ประชาชนเป็นสุข” 5.ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน “ฉลอง ไม่เสพ ไม่ค้า และห่างไกลภัยเสพติด” 6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ฉลอง ทรัพยากรมีพร้อม สิ่งแวดล้อมสมดุล ค้ำจุนปวงประชา” 7. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา “ฉลอง เมืองท่องเที่ยวและกีฬา สู่สากล” 8.ด้านการบริหาร การเมืองการปกครอง “ฉลอง ก่อเกิดผู้นำหญิงจิตอาสา เข้าใจ เข้าถึง ร่วมพัฒนา” และ 9.ด้านการป้องกัน การทุจริต คอรัปชั่น “ฉลองโปร่งใส ในกรอบธรรมาภิบาล”นางธนพร กล่าวต่ออีกว่า สำหรับนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลฉลองทั้ง 9 นโยบาย ที่จะนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยขั้นต่อไปจะร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดทำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งทำการจัดสรรเงินงบประมาณ ให้สอดคล้องตามศักยภาพและสถานะทางการคลังของเทศบาลตำบลฉลอง ทั้งนี้ เพื่อความสำเร็จในการทำเทศบาลตำบลฉลองก้าวหน้า ก้าวไกล และจะรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ให้สภาเทศบาลตำบลฉลอง และประชาชนได้รับทราบทุกปี ทั้งนี้ จะพัฒนาเทศบาลตำบลฉลองให้เป็นเทศบาลน่าอยู่สืบต่อไป พร้อมจะมุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญอย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายเชษฐ์ธนาศักดิ์  ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรี นายทนง  องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรี นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี และรองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวัฒน์  สิริพรวุฒิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี