PISONA Group ทำกิจกรรมเก็บขยะ เนื่องในวันทะเลโลก (World Ocean Day)

เนื่องในวันทะเลโลก (World Ocean Day) ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะท้องทะเล ที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ ทั้งเป็นแหล่งอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ที่อยู่อาศัยของ สรรพสัตว์มากมายปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลได้ถูกใช้และทำลายไปมาก เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนได้เข้าใจถึงปัญหาของมลพิษที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อทะเล ทีมงานของ PISONA Group นำโดย คุณพงศกร ลัชชาภิรมย์ นำพนักงานในเครือ โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์ , โรงแรมเดอะเบย์ เอ๊กคลูซีฟ, พาราไดซ์บีช, Hollywood Phuket และ Ibiza Phuket ทำกิจกรรมเก็บขยะ รอบๆ บริเวณคลองปากปาง บริเวณหาดป่าตองเพื่อแสดงถึงจิตสำนึกที่ดีต่อการรักษาธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ สวยงามอยู่เสมอ และ ยังเป็นการแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าวได้อีกทาง นอกจากนั้นยังสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างภาคชุมชนและเอกชน ให้สามารถ อยู่ร่วมกัน ในสังคมได้อย่างเข้าใจกัน แบ่งปันช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคตอดีตเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาคลองปากบาง เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าไหลลงทะเลที่หาดป่าตอง และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ว่า คลองปากบาง ถือเป็นคลองหลักของป่าตอง ซึ่งเป็นคลองสายใหญ่ที่รับน้ำมาจากคลองเล็กๆ หลายแห่งในป่าตอง สุดท้ายก็มารวมกันไว้ที่คลองปากบาง ซึ่งคลองปากบาง ก็จะเชื่อมต่อกับทะเลแต่ในขณะเดียวกัน นอกจากจะรับน้ำจากคลองต่างๆ แล้ว ทุกวันนี้ คลองปากบาง ยังกลายเป็นคลองที่ต้องรับน้ำทิ้งผ่านการบำบัดน้ำเสีย จากระบบบำบัดน้ำเสียจากเทศบาลเมืองป่าตอง และน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชน และผู้ประกอบการบางราย ที่ไม่ยอมต่อท่อเข้าระบบบำบัดของรัฐบาล ซึ่งในปัจจุบันคลองปากบางนั้น ได้ถูกพัฒนาแก้ไขจัดการเรื่องปัญหามลพิษไปเป็นอย่างดีมาก จากทุกภาคส่วนที่ เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จนทำให้ คลองปากบางกลับมามีชีวิตชีวา สะอาดตาอีกครั้ง และยัง สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำหรับชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านที่อยู่อาศัยพื้นที่แห่งนี้มากว่า 3 ชั่วอายุคน นับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นให้กับชาวคลองปากบางได้กลับมา มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง