นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมหารือ การเชื่อมระบบกล้อง CCTV ทั้งเกาะ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการสื่อสารเพื่อรักษามาตรฐานปลอดภัยจังหวัดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต​สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้ เป็นการหารือร่วมกันในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการสื่อสารเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยจังหวัดภูเก็ตกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อให้ระบบโครงข่ายและระบบโทรทัศน์วงจรปิดของจังหวัดภูเก็ต สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจเฝ้าดูสภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามจุดต่างๆ ที่สำคัญภายในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต แบบ Real Time ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง และมีระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ เฝ้าระวัง ติดตาม แจ้งเตือน ป้องกันอุบัติภัยจากอุบัติภัยและภัยพิบัติเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจและจัดการปัญหาเชิงพื้นที่ได้

ซึ่งจะมีการดำเนินการติดตั้งระบบสายใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์เพิ่มเติมระยะทาง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 58.5 กิโลเมตร พร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระหว่างสถานีตำรวจจำนวน 1 ระบบได้ครบทั้ง 11 สถานีตำรวจ จัดหาอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย สำหรับโครงข่ายหลักของจังหวัดภูเก็ตและที่สำคัญจะมีการเชื่อมต่อระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิด (CCTV Integration) ระหว่างหน่วยงาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวนทั้งสิ้น 330 ตัว พร้อมที่จะเข้าร่วมในการเชื่อมต่อระบบของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การเชื่อมต่อเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดภูเก็ต สร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต