ภูเก็ต ประชุมเร่งวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ต ประชุมเร่งวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างความเชื่อมั่น และยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จุดเสี่ยง

ที่ ศูนย์ปฏิบัติการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต หรือศูนย์ปฏิบัติการ Phuket sandbox นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศักดิ์ศิรา เผื่ออ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพภาคที่ 4 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้นำท้องที่ ร่วมเข้าประชุมเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พร้อมแนวทางมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพิ่มเติมจากเดิม ทั้งเส้นทางการท่องเที่ยวและเส้นทางการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงและสถานที่เสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ให้มีมาตรฐานเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำเพิ่มมากขึ้นนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเป็นการทบทวนพื้นที่ เพื่อยกระดับด้วยการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านชุมชน ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีมากกว่า 120 ชุมชน พร้อมการนำระบบเทคโนโลยีมาร่วมในการยกระดับความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของการติดตั้งกล้อง CCTV โดยการเชื่อมโยงข้อมูลมายังจุดเดียว  เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว  รวมถึงการจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจตราเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบติดตามตัวนำมาใช้เพื่อสะดวกในการดูแลความปลอดภัย

นอกจากนี้ ในส่วนของวันที่ 17 สิงหาคม 2564 หลังจากคำสั่งการยกระดับคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่จะสิ้นสุดในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นี้นั้น ทางจังหวัดภูเก็ตได้ประเมินสถานการณ์เป็นรายวันในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ซึ่งอาจจะต้องรอผลการประเมินในการกำหนดทิศทางมาตรการตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ว่าจะมีมาตรการอย่างไร พร้อมกับการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยวต่อไปด้วยนายณรงค์ กล่าวถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ CCTV เพิ่มเติม ว่า จะได้มีการหารือเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วย เพราะส่วนหนึ่งได้มีการติดตั้งไว้นานแล้ว และมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ตลอดจนการเชื่อมต่อที่มีปัญหา ซึ่งในส่วนนี้ก็จะได้มีการหารือร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพื้นที่ใดยังเป็นจุดอับหรือยังไม่มีการติดตั้งจะได้มีการหารือร่วมกันอีกครั้ง

ด้าน พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 กล่าวว่า ตำรวจท่องเที่ยวได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวว่าควรจะเพิ่มเติมความปลอดภัยด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเพิ่มเติมมาตรฐานความปลอดภัยโดยการมอบหมายให้ตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่เร่งสำรวจพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีมากกว่า 126 แห่ง โดยเบื้องต้นได้จัดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเสี่ยง 25 แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง 6 แห่ง ได้แก่ ป่าพรุไม้ขาว หาดบานาน่าบีชในทอน ซึ่งเป็นหาดลับ จุดชมวิวภูเขาบางเทา น้ำตกวังขี้อ้อน ป่าชายเลนคลองมุดง และน้ำตกอ่าวยนต์ ส่วนพื้นที่เสี่ยงระดับกลาง มีจำนวน 9 แห่ง และได้ให้ทางตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวลงสำรวจยังแหล่งพื้นที่เสี่ยงสูงทั้ง 6 แห่ง จากนั้น จะนำเข้าประชุมร่วมกับทางคณะกรรมการของทางจังหวัด เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยเป็นพื้นที่ในการดูแลของท้องถิ่น ร่วมหารือกับภาคเอกชนและตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อนำข้อสรุปความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ หาแนวทางการป้องกันและดูแลความปลอดภัยของแต่ละพื้นที่ต่อไปขณะที่ พล.ต.ต.ศักดิ์ศิราเผื่ออ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของทางตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้เร่งดำเนินการกำหนดมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าและออกจังหวัดภูเก็ต  โดยเบื้องต้นจะนำ Application การลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจะนำ Application www.gophuget.com กลับมาใช้อีกครั้ง เพื่อเปิดให้ผู้ประสงค์เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบก่อนการอนุญาตให้ผ่านเข้าพื้นที่ พร้อมกับใช้วิธีตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน โดยการเสียบบัตร Smart Card เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูล หากเป็นบุคคลต้องคดีอาชญากรรมหรือบุคคลต้องสงสัยจะไม่อนุญาตให้ผ่านเข้ามาในพื้นที่ทั้งนี้ สำหรับระบบการปฏิบัติได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเข้าเสนอที่ประชุมและรอมติที่ประชุมของคณะกรรมการจังหวัดในการพิจารณาดำเนินการคัดกรองการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการดังกล่าวต่อไปอย่างไรก็ตาม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินกำหนดแนวทางมาตรการต่างๆ เพื่อสรุปนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อหาข้อยุติและดำเนินการตามมาตรการต่อไป โดยการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต จะมีขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคมนี้