ประชุมหารือหลักเกณฑ์การพิจารณาขออนุญาตมาตรฐาน Sha plus (SHA +) ของยานพาหนะทางน้ำ(เรือ)

ภูเก็ตร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐเอกชนและตัวแทนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ประชุมหารือหลักเกณฑ์การพิจารณาขออนุญาตมาตรฐาน Sha plus (SHA +) ของยานพาหนะทางน้ำ(เรือ) เพื่อรองรับการเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Phuket Sandbox ในจังหวัดภูเก็ตเชื่อมต่อ จังหวัดนำร่องอื่นๆ (7+7)ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต /พลเรือตรี สุรัชฎ์ ศิริวรรณนาวี รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) /พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการแทน ในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต / ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว Phuket sandbox นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว หารือหลักเกณฑ์การพิจารณาขออนุญาตมาตรฐาน Sha plus (SHA +) ของยานพาหนะทางน้ำ (เรือ) เพื่อรองรับการเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Phuket Sandbox ในจังหวัดภูเก็ตเชื่อมต่อจังหวัดนำร่องอื่นๆ (7+7) ซึ่งประกอบด้วยสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) กระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เล) และพังงา (เขาหลัก เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป นั้นซึ่งการประชุมได้มีการหารือและซักถามปัญหาแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ที่ ศบค.กำหนด โดยมีนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมตอบข้อซักถามพร้อมชี้แจงสรุปแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โอกาสนี้ นายณชพงศ์ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ได้นำเสนอข้อมูล หลักเกณฑ์การรับมาตรฐาน SHA Plus ยานพาหนะ (เรือ) ดังนี้

  1. บุคคลหรือองค์กร ต้องได้รับมาตรฐาน SHA จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาก่อน
  2. ใบอนุญาตใช้เรือต้องไม่หมดอายุ เครื่องใช้และอุปกรณ์ความปลอดภัยต้องได้มาตรฐานครบถ้วนตามกฎหมายเจ้าท่ากำหนด กรณีเรือขนาดเล็กให้คนที่ปฏิบัติงานในเรือและผู้โดยสารติดตั้งแอปพลิเคชั่นหมอชนะในการติดตาม
  3. นายเรือหรือผู้ควบคุมเรือต้องมีประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าชั้นที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือและไม่หมดอายุ

4.คนใช้เรือจักรยนต์หรือควบคุมเรือจักร ต้องมีประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าชั้นที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือและไม่หมดอายุ

  1. คนประจำเรือต้องได้รับวัคซีนนครบโดสตามหลักเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนดพร้อมกันนี้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวธุรกิจทางน้ำได้ขอเสนอให้จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิค-19 ณ บริเวณท่าเทียบเรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวด้วยโดยหลังจากนี้ขอให้ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวดำเนินการประสานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อเร่งดำเนินการ ขออนุญาตมาตรฐาน Sha plus (SHA +) ของยานพาหนะทางน้ำ(เรือ) เพื่อรองรับการเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Phuket Sandbox ในจังหวัดภูเก็ตเชื่อมต่อ จังหวัดนำร่องอื่นๆ (7+7)  ต่อไป