นักท่องเที่ยวโครงการภูเก็ตแซนบ๊อกทำกิจกรรมกับกลุ่มเด็ก ที่ หมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

ผู้สื่อข่าวร่ายงาน ที่ หมู่บ้านเด็กตะวันฉาย ซอยน้ำหนึ่งใจเดียวหมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต กลุ่มนักที่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนบ๊อก ได้มาจัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านศิลปะให้แก่เด็กๆ ในหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆซึ่งทางนักท่องเที่ยวทั้ง 2 คนในนามของ องค์กรฮาร์โมนี่เวิลด์ (@harmonyworld.fr) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ไปแล้วจำนวน 11 ประเทศ สำหรับในประเทศไทยได้เลือกเอาจังหวัดภูเก็ตที่หมู่บ้านเด็กตะวันฉายเป็นแห่งแรก หลังจากที่ได้มาท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนบ๊อก ซึ่งทางองค์กรฮาร์โมนี่เวิลด์ (@harmonyworld.fr) จะได้มีการสนับสนุน เด็กที่อาศัยหมู่บ้านเด็กตะวันฉายในด้านต่างๆ ต่อไป เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตทีดีของเด็กๆ ให้มีอนาคตที่ดีต่อไปทั้งนี้หมู่บ้านเด็กตะวันฉายก่อตั้งขึ้นหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิเมื่อปี 2547 โดยการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนตลอดจนถึงองค์กรต่างๆ  เพื่อช่วยเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ดังกล่าว และได้มีการให้การช่วยเหลือกลุ่มเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กที่มีสภาวะครอบครัวลำบากปัจจุบันมีเด็กในการดูแลตั้งแต่อายุ 3 ขึ้นไปกว่า 100 คน สำหรับวัตถุประสงค์ของการตั้งหมู่บ้านเด็กตะวันฉายนั้นเพื่อช่วยเหลือเด็กให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้เลี้ยงดู ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมไทย กฏหมายที่ควรรู้ ตลอดจนถึงการส่งเสริมเด็กให้ได้เรียนรู้โอกาสด้านอาชีพเพื่อสามารถเลี้ยงตังเองได้ในอนาคต