รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา รับฟังปัญหาผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต

รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา รับฟังปัญหาผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต พร้อมสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าติดตามปัญหาและรายงานสรุปผล

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา รับหนังสือแจ้งขอความช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนนทภัทร พาณิชย์ อุปนายกสมาคมที่พักบูติกภูเก็ต เป็นตัวแทนยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ ซึ่งได้รับการประสานงานจาก คุณวงศกร ชนะกิจ ตัวแทนพรรคภูมิใจไทยจังหวัดภูเก็ตหลังรับหนังสือ นายพิพัฒน์ได้มอบหมายให้ นายทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้ติดตามถึงปัญหาที้เกิดขึ้นของผู้ประกอบการ และให้รายงานผลขึ้นไปยังกระทรวงต่อไปสมาคมที่พักบูติกได้ให้ข้อมูลกับรัฐมนตรีว่า ปัจจุบันโครงการ Phuket Sandbox ได้ตั้งกฎเกณฑ์ให้โรงแรมที่สามารถเข้าร่วมผ่านเกณฑ์ SHA+ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้นั้นจำเป็นต้องมีใบอนุญาตโรงแรม ซึ่งขัดกับการขอเข้าร่วม SHA ของททท.ที่ผ่อนปรนให้ใช้เอกสารอื่นเช่นภพ.20 ทดแทนได้ ส่งผลให้ ปัจจุบันมีที่พักเพียง 200 แห่งที่ผ่านเกณฑ์ SHA+ ซึ่งแต่เดิม จังหวัดภูเก็ตมีโรงแรมที่เปิดขายผ่านระบบ Agoda กว่า หนึ่งหมื่นโรง ซึ่งทางสมาคมเห็นว่าหากยึดเพียงเกณฑ์ sha ของททท. ก็จะมีจำนวนโรงแรมเกือบหนึ่งพันแห่ง ที่จะสามารถผ่านเกณฑ์และรับนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเข้าจังหวัดและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ SME ขนาดเล็กยังอยู่ในระบบต่อไปได้โดยใจความสำคัญของการขอความช่วยเหลือที่ทางสมาคมที่พักบูติกภูเก็ตร้องขอไป ในข้อสำคัญๆดังนี้

1.ขอให้สมาชิกสมาคมฯท่ีลงทะเบียนม.๔๔ที่ได้ปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเบื้องต้น สามารถเปิด กิจการควบคู่กับการปรับปรุงอาคารตามกฎกระทรวง กาหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อหน่ึงซึ่งอนุญาตให้อาคารเก่าก่อนปี พ.ศ. 2559 สามารถปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2567

  1. ขอให้สมาชิกสมาคมท่ีพักบูติกภูเก็ตจำนวนกว่า 80 รายท่ีเคยอยู่ในระบบ SHA Plus สามารถดำเนินกิจการรับแขกใน ระบบได้ตามเดิม

3.ขอให้เร่งรัดกำชับให้หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาผู้ที่อยู่ในกระบวนการขอใบอนุญาตประเภท โฮมสเตย์และโรงแรมโดยเร่งด่วน

4.ขอให้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าร่วม SHA+ ให้ปรับใช้ตามเงื่อนไขการเข้าร่วม SHA ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีที่พักเกือบหนึ่งพันโรงในจังหวัดภูเก็ตผ่านเกณฑ์แล้ว