อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น จากสถาบันพระปกเกล้า

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนเยาวชน เข้าร่วมโครงการ KPI NEW GEN เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting จาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยมี นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนโรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต ในชื่อทีม Phuket Coral Protector ส่งโครงการ “เยาวชนคนภูเก็ต ฟื้นฟูแนวปะการัง” เข้าร่วมโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จครบถ้วน และได้รับรางวัล “ระดับเหรียญเงิน” ทางสถาบันพระปกเกล้า  จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ในครั้งนี้สำหรับสมาชิกภายในทีม Phuket Coral Protector มีทั้งหมด 4 คน 1) นางสาวรัชนีวรรณ ดาลตา 2) นางสาวยุภาพร แรงปาน 3) นายสาทิส ขอบเวช 4) นายนิติกร บุญเศรษฐ์ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต