อบจ.ภูเก็ต วางปะการังเทียมอ่าวบางเทา-กมลา ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

อบจ.ภูเก็ต วางปะการังเทียมอ่าวบางเทา-กมลา ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล สร้างแหล่งที่อยู่สัตว์ทะเล
อบจ.ภูเก็ต จัดวางปะการังเทียมในทะเลพื้นที่อ่าวบางเทา และอ่าวกมลา 1,200 แท่ง เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และสร้างแหล่งที่อยู่ให้สัตว์ทะเล

ที่ เรือบรรทุกแท่งปะการังเทียม พื้นที่อ่าวบางเทา-อ่าวกมลา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการจัดวางปะการังเทียม ตามโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 อบจ.ภูเก็ต ได้ตั้งงบประมาณและดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม พร้อมจัดวางในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จำนวน 1,310 แท่ง ปี 2553 ดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม วางในพื้นที่อ่าวบางเทา และอ่าวกมลา จำนวน 1,630 แท่ง และในปีงบประมาณ 2554 ดำเนินการจัดสร้างแท่งคอนกรีตปะการังเทียม จำนวน 1,880 แท่ง จัดวางในเขตพื้นที่อ่าวกะตะ-กะรน รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,820 แท่ง ที่ได้ดำเนินการจัดวางเรียบร้อยแล้ว และ อบจ.ภูเก็ต ได้ติดตามผลการจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่อุทยานสิรินาถ (หาดในยาง) เวลานาน 2 ปี พบว่ามีการเกาะตัวอ่อนของปะการัง กัลปังหา และมีฝูงปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดวางปะการังเทียมเพิ่มเติมในพื้นที่อ่าวบางเทา-อ่าวกมลา จำนวน 1,200 แท่ง เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรม ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เพิ่มแหล่งผลิตสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมง สร้างเสริมความมั่นคงทางด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต