กระทรวงแรงงาน ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ พบปะนายจ้าง – ต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ พบปะนายจ้าง – ต่างด้าว หนุนสถานประกอบการจ้างแรงงานถูกกฎหมาย ได้รับสิทธิความคุ้มครอง

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Road Show) ของกระทรวงแรงงาน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจนโยบายการบริหารจัดการ การนำเข้า ป้องกันและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างสถานประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ ภูเก็ตแฟนตาซี ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน โดยท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนชาวไทย ซึ่งในวันนี้ผมและคณะได้ลงพื้นที่มายังจังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะกับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งที่นี่เป็นสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวกว่า 300 คน ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานได้จัดกิจกรรมออกกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้แรงงานถูกกฎหมายและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพราะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะได้รับการคุ้มครองดูแลทั้งด้านสิทธิประโยชน์รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทยทุกประการอีกด้วย

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนและขอใบอนุญาตทำงานในจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566 พบว่า มีคนต่างด้าว จำนวน 57,804 คน นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว จำนวน 12,452 ราย ส่วนใหญ่นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวอยู่ในประเภทกิจการก่อสร้าง ภาคบริการ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานบ้าน และค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย สำหรับผลการตรวจสอบจับกุม ดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวผิดกฎหมาย ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 – 27 ม.ค.66 พบว่า ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว 653 ราย สถานประกอบการ 27 แห่ง ดำเนินคดี 8 ราย เป็นงานห้ามต่างด้าวทำ 6 ราย และไม่มีใบอนุญาตทำงาน 2 ราย ทั้งนี้ การใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาความมั่นคงด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะช่วยให้แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองดูแลตามกฎหมาย และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในการต่อต้านการบังคับใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและต่อต้านการใช้แรงงานผิดกฎหมายอีกด้วย

Subscribe