ตำรวจภูเก็ต เปิดโครงการ “สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ตำรวจภูเก็ต เปิดโครงการ “สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต” แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ที่ ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต” โดยมี พ.ต.อ.ประเทือง ผลมานะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต นางสาวกาญจนา ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พ.ต.อ.ประเทือง กล่าวว่า พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการขับขี่ ซึ่งมักจะเกิดอุบัติเหตุ เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งในปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนน ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาล รวมทั้งการบาดเจ็บทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการสูญเสียงที่มิอาจประเมินค่าได้ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จริงจังและต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ดังนั้นตำรวจภูธรภาค 8 จึงมอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต จัดทำโครงการ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารทุกครั้งอีกทั้งเพื่อลดการสูญเสีย การบาดเจ็บ ความรุนแรงอันเกิดจากอุบัติเหตุของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักและเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรตลอดจนเพื่อให้ความรู้ วิธีการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกวิธี เกิดประโยชน์ต่อผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและเพื่อให้จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นต้นแบบของการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้มีขั้นตอนของการปฏิบัติใน 3 ช่วงประกอบด้วย ช่วงเริ่มต้นรณรงค์ ตั้งแต่วันที่ 1-9 เมษายน 2567 ช่วงกวดขันพร้อมการรณรงค์ ตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน 2567 และช่วงกวดขันเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

Subscribe