สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้ช่วยเหลืออนุมัติ 4 โครงการเพื่อยกระดับจังหวัดภูเก็ต

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ยื่นหนังสือต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ช่วยเหลืออนุมัติ 4 โครงการเพื่อยกระดับจังหวัดภูเก็ต ให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับสากล

ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร จุดตั้งเต็นท์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้ยื่นหนังสือต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ช่วยเหลืออนุมัติโครงการเพื่อยกระดับจังหวัดภูเก็ต ให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับสากล รวม 4 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการจัดตั้งเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ขออนุมัติงบประมาณจัดสรรไม่น้อยกว่า 1-5% ของรายได้จากภาคบริการและการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ที่นำส่งรายได้เข้ารัฐ โดยมี กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับผิดชอบ 2. โครงการสร้างมารีน่าชุมชน หรือ บริการขนส่งทางทะเล รอบเกาะจังหวัดภูเก็ต จำนวน 10ท่าเรือ ภายใต้งบประมาณ 300ล้านบาท เพื่อเพิ่มทางเลือกและลดการแออัดการคมนาคมทางบก อีกทั้งกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก ต่อยอดพัฒนาสู่ทำเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise terminal) โดยมี กรมเจ้าท่ารับผิดชอบ

3.โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรจังหวัดภูเก็ต ด้วยระบบ AI ภายใต้งบประมาณ 397,524,000 บาท โดยมี สำนักงานจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบ และ4.โครงการช่วยเหลือโรงแรมที่พักขนาดเล็ก ขอพิจารณาเพื่อติตตามและอนุมัติ ฉบับร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภายในเดือน เมษายน 2567 นี้

ทั้งนี้จากข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2566 มีจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน ภูเก็ต 11.3 ล้านคน ซึ่งโตขึ้นจากช่วงโควิดเท่าตัว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยว ต่างชาติ 75% ชาวไทย 25% และมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 388 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ในปี 2567 ในช่วงเดือน ม.ค ถึง ก.พ. มีนักท่องเที่ยว รวม 2.4 ล้านคน โดยเฉลี่ย 1.2 ล้านคน/ เดือน เติบโตแบบ Y-O-Y ถึง 38% ทำให้การท่องเที่ยวและจำนวนผู้มาเยือนจังหวัดภูเก็ต มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้นสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงมองเห็นว่า การมาเยือนของท่านครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีต่อจังหวัดภูเก็ต การเพิ่มหรือขยายเส้นทางการคมนาคมภายในจังหวัด การใช้ระบบอัจฉริยะ Alและการขนส่งทางทะเล จึงถือว่าเป็นสาธารณูปโภคหนึ่ง ที่ให้ประโยชน์ต่อชาวภูเก็ตในภาพรวม และสามารถช่วยยกระดับการท่องเที่ยวให้สู่ระดับสากล ให้กับภูเก็ตและประเทศ และมั่นใจว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนรายได้หมุนเวียนในจังหวัด

Subscribe